Wie zijn wij

Het Make-It consortium bestaat uit zeven organisaties:

Nivel (coördinator)

Het Nivel levert de kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Het onderzoek van het Nivel draait om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat over patiëntveiligheid in ziekenhuizen, de kwaliteit van zorg bij de huisarts of het verbeteren van therapietrouw. Het Nivel doet onderzoek naar de hele gezondheidszorg en werkt intensief samen met organisaties die actief zijn in deelgebieden van de zorg. Met onze kennis draagt het Nivel bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Lees meer over het Nivel.

Prof. dr. ir. Liset van Dijk is socioloog. Zij is programmaleider farmaceutische zorg bij het Nivel en bijzonder hoogleraar Farmaceutisch Gezondheidzorgonderzoek aan de Rijksuniversiteit  Groningen. Haar onderzoek richt zich op therapietrouw, farmaceutische patiëntenzorg en beleidsevaluatie. Liset is lid van de redacties van Patient Preference and Adherence, Frontiers in Pharmacology en PLOS One. Tevens is zij bestuurslid van het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddel en van de wetenschappelijke adviesraad van KNMP. Liset was de voorzitter van ESPACOMP (International society for medication adherence) in 2019.

Dr. Marcia Vervloet is senior onderzoeker binnen het themagebied Farmaceutische Zorg van het Nivel. Haar promotieonderzoek (afgerond in 2013) richtte zich op het verbeteren van de therapietrouw van diabetes type 2 patiënten met Real Time Medication Monitoring en SMS herinneringen op maat. Sindsdien richt haar onderzoek zich op het goed gebruik van geneesmiddelen vanuit het perspectief van de patiënt. Veelal vindt haar onderzoek plaats in de apotheek setting. Marcia was medeontwikkelaar van de website TherapietrouwMonitor. De laatste jaren heeft haar onderzoek zich uitgebreid naar het verbeteren van de communicatie tussen patiënt en zorgverlener, meer specifiek het apotheekteam, eveneens met als doel goed geneesmiddelgebruik door de patiënt te bevorderen. Marcia is actief lid van de ESPACOMP, de International Society for Medication Adherence, en van ENABLE, het European Network to Advance Best practices & technoLogy on medication adherencE.

Universiteit Utrecht – disciplinegroep Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie

Binnen de disciplinegroep Farmacoepidemiologie & Klinische Farmacologie, onderdeel van het Utrecht Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS) van de Universiteit Utrecht werken we aan het bevorderen van de optimale toepassing van geneesmiddelen voor patiënt en maatschappij. Dat doen we door (1) het opleiden van apothekers, onderzoekers en beleidsmakers en (2) het vergaren van kennis en uitdragen van deze kennis over effectiviteit, veiligheid, beschikbaarheid en gebruik van geneesmiddelen en de zorgsystemen die daar bij horen. Hierbij werken we samen met patiënten, zorgverleners en beleidsmakers. De disciplinegroep bestaat uit een multidisciplinair team van onderzoekers en docenten. Het onderzoeksprogramma richt zich op verschillende epidemiologische, therapeutische en beleidsmatige aspecten van (chronisch) geneesmiddelgebruik.

Lees meer over de UU

Dr. Rob Heerdink (1966) is Universitair Hoofddocent Klinische Farmacoepidemiologie aan de Universiteit Utrecht en Lector Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie aan de Hogeschool Utrecht. Sinds zijn promotie in 1995 heeft hij bij de Universiteit Utrecht onderzoek gedaan naar de effecten van geneesmiddelengebruik bij groepen patiënten waarover weinig bekend is uit pre-registratie onderzoek, zoals kinderen, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, en mensen met meervoudige psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek wordt gedreven vanuit de klinische praktijk, zowel in de zin van de vragen en kennislacunes die daar gesignaleerd worden, maar ook vanuit daadwerkelijke betrokkenheid van praktijkmensen bij het onderzoek en is steeds gericht op verbetering van de patiëntenzorg. Bij de Hogeschool Utrecht is het onderzoek nog explicieter vanuit, in en met de praktijk en richt zich op verbetering van communicatie en organisatie van farmaceutische zorg. Therapietrouw is een speciaal interessegebied en Rob is mede-oprichter en ere-lid van de European Society for Patient Adherence, Compliance and Persistence (ESPACOMP). Rob heeft meer dan 200 artikelen gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften en is copromotor geweest van meer dan 25 promovendi.

Hogeschool Utrecht – lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie 

Bij de Hogeschool Utrecht komen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven samen. Er wordt samen gewerkt met overheden, bedrijven en kennisinstellingen. De studenten en onderzoekers realiseren impact: op de kwaliteit van leven in de stedelijke omgeving en impact op de arbeidsmarkt in stad en regio. Aan de Hogeschool Utrecht zijn ook verschillende lectoraten verbonden. Het lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie is daar één van. Het lectoraat IZF heeft de ambitie om de farmaceutische zorg te verbeteren, zodat mensen langer gezond en zelfstandig kunnen leven. Het lectoraat IZF onderzoekt verbeteringen van informatie over en gebruik en distributie van geneesmiddelen.

Lees meer over de HU

Drs. Ruby Jansen, MSc (1981) is sinds augustus 2015 werkzaam als Hogeschooldocent bij de opleiding Farmakunde aan de Hogeschool Utrecht. Ruby coördineert de vakken Kwaliteitsmanagement en Farmacologie en doceert ook Praktijkgericht Onderzoek, Key Opinion Leadergesprekken en andere vakken bij deze opleiding. Sinds maart 2019 is Ruby ook werkzaam als onderzoeker binnen het Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie (IZF). Zij doet onderzoek naar hoe geneesmiddelengebruik en therapietrouw in de praktijk verbeterd kunnen worden. Veel patiënten gebruiken hun medicijnen nog niet optimaal. Ondanks het groeiende aantal interventies en innovaties om de therapietrouw te bevorderen, lukt het maar mondjesmaat om deze ook grootschalig toe te passen in de dagelijkse praktijk. Als apotheker in de openbare apotheek heeft Ruby dit in de dagelijkse praktijk ook gemerkt. 

Vanaf 1 juli is het MAKE-IT project gestart, en aan dit onderzoeksproject kunnen Farmakundestudenten (HU)  en Farmaciestudenten (UU) een bijdrage leveren door onderzoekers of proeftuinen te ondersteunen. Daarmee maakt Ruby een verbinding tussen de opleiding Farmakunde en het Lectoraat IZF.

  • Maart 2019 – heden: Onderzoeker aan Hogeschool Utrecht, Lectoraat Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie
  • Augustus 2015 – heden: Cursuscoördinator en Hogeschooldocent bij Hogeschool Utrecht
  • Juli 2014 – augustus 2015: Beherend apotheker bij apotheek Medisch Centrum Molenzoom, Houten
  • oktober 2008 – juli 2014: Beherend apotheker bij apotheek ’t Wed, Houten
  • September 2000 – september 2008: Studie Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Dr. Rob Heerdink (1966) is Universitair Hoofddocent Klinische Farmacoepidemiologie aan de Universiteit Utrecht en Lector Innovaties van Zorgprocessen in de Farmacie aan de Hogeschool Utrecht.

Radboud UMC

Het Radboudumc is een academisch ziekenhuis dat voorop wilt lopen in de vorming van een duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg. Het wil het meest persoonsgerichte en innovatieve universitair medisch centrum zijn en zo onderscheid en herkend worden. Het streeft er naar om tot de absolute top te behoren, nationaal en internationaal. Het Radboudumc draagt bij aan het vergroten en verspreiden van kennis en kunde door wetenschappelijk onderzoek te doen en onderwijs & opleiding te verzorgen. Elke patiënt krijgt zo altijd de beste zorg, nu en in de toekomst. Kortom, een significant impact on healthcare: samen met én voor de patiënt onderscheidend zijn.

Lees meer over het Radboudumc.

Sint Maartenskliniek

Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om de menselijke beweging. Als gespecialiseerd ziekenhuis zijn we in Nederland en Europa toonaangevend in de behandeling van aandoeningen op het gebied van houding en beweging. We zoeken voortdurend naar nieuwe en betere manieren van werken. Daarom voeren we structureel wetenschappelijk onderzoek uit om te kijken hoe goed bestaande behandelingen werken. Daarnaast ontwikkelen we zelf nieuwe behandelmethoden.

Lees meer over de Sint Maartenskliniek.

Dr. Charlotte Bekker werkt als postdoc onderzoeker op de afdeling farmacie van het Radboudumc waar zij zich bezighoudt met duurzaam medicijngebruik. Ze richt zich op de implementatie van therapietrouw interventies in de dagelijkse praktijk. Charlotte heeft ruime ervaring met het identificeren van de (on)mogelijkheden van interventies in de farmaceutische zorg met behulp van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes. Daarnaast is zij betrokken als project lid bij interventienet.nl, dé vindplaats voor interventies om therapietrouw aan chronische medicatie te verbeteren

Daniëlle Eikelboom studeerde in 2019 af van de masteropleiding Farmacie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na werkervaring opgedaan te hebben in zowel de openbare apotheek als de poliklinische apotheek, is ze in september 2022 in dienst getreden bij de Sint Maartenskliniek in Nijmegen. In dit ziekenhuis, gespecialiseerd in zorg rondom houding en beweging, is ze als apotheker medeverantwoordelijk voor de dagdiensten in zowel de klinische als de poliklinische apotheek. Daarnaast staat ze aan de start van haar promotietraject, onder begeleiding van Bart van den Bemt. Ze is betrokken bij verschillende onderzoeken met thema’s als: therapietrouw, implementatie, patiëntbegeleiding en eHealth.

Prof. dr. Bart van den Bemt, apotheker/senior onderzoeker/klinisch farmacoloog, heeft van 1990-1996 Farmacie in Utrecht gestudeerd. Na het behalen van zijn apothekersbul in 1996 doorliep hij zijn registratiefase tot openbaar apotheker in Ter Aar. De behoefte om op een wat meer landelijk en organisatorisch niveau te gaan werken, gecombineerd met de affiniteit voor de formule Service Apotheek, deden hem besluiten om als fulltime organisatiemanager voor de Nederlandse Service Apotheek Beheer te gaan werken. In dit kader was hij onder andere verantwoordelijk voor de inhoud en de ontwikkeling van Service Apotheek zorgmodules en de opleidingen die hieruit voortvloeiden. Hierbij was continue, aantoonbare farmaceutische patiëntenzorg om goed geneesmiddelgebruik te stimuleren een van zijn speerpunten. Echter, Bart miste de directe patiëntenzorg. Sinds 2003 werkt hij daarom als apotheker en klinisch onderzoeker bij de afdeling Farmacie van de Sint Maartenskliniek. Daarnaast is Bart sinds 2013 werkzaam als onderzoeker bij het RadboudUMC. Zijn interesses gaan vooral uit naar veilige en doelmatige farmaceutische patiëntenzorg, zoals therapietrouw, verspilling en eHealth. In 2009 is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Optimizing Pharmacotherapy in Patients with Rheumatoid Arthritis: an individualized approach.’ Thans begeleidt Bart, als trekker van de Radboud onderzoekslijn Personalized Pharmaceutical Care, 12 promovendi, die zich allen bezig houden met interventies om het geneesmiddel voor de patiënt effectiever, veiliger of doelmatiger te maken. Naast zijn activiteiten binnen de Sint Maartenskliniek zat en zit hij in verschillende wetenschappelijk/inhoudelijke commissies en besturen. Zo was Bart vicevoorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuis Apothekers. Nu is Bart, onder meer, voorzitter van het Centrum voor Patiënt en Geneesmiddelen en president van de European Society for Clinical Pharmacy (ESCP).

AmsterdamUMC, locatie VUmc

Het Amsterdam UMC is een van de acht Universitaire Medische Centra van Nederland en biedt topzorg aan patiënten. Zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding staan centraal. Met het wetenschappelijke onderzoek staat Amsterdam UMC wereldwijd in de top 3.

De Afdeling Klinische Farmacologie doet onderzoek naar gepersonaliseerde farmacotherapie. Het doel van dit onderzoek is het optimaliseren van de effectiviteit van de behandeling met geneesmiddelen.

Lees meer over het Amsterdam UMC, locatie VUmc

 

Dr. Jacqueline Hugtenburg is Universitair Hoofddocent bij de afdeling Klinische Farmacologie en Apotheek van het Amsterdam UMC, locatie VUmc. Zij doet onderzoek naar het gebruik van geneesmiddelen in de dagelijkse praktijk, de verschillende problemen die mensen daarmee hebben, in het bijzonder de therapietrouw, en de factoren die daar invloed op hebben. Zij ontwikkelt, implementeert en evalueert gepersonaliseerde (eHealth en mHealth) interventies ter verbetering van de therapietrouw van patiënten met onder meer diabetes, hart- en vaatziekten en kanker. Dr. Jacqueline Hugtenburg is tevens apotheker in Apotheek Westwijk in Amstelveen. Er is altijd een altijd een nauwe relatie geweest tussen haar werk als apotheker en de onderzoeksactiviteiten.

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM)

Het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) verbetert de kwaliteit, veiligheid en betaalbaarheid van medicijngebruik in Nederland. Het IVM doet dat door beleid en wetenschap te vertalen naar praktische handvatten, voor iedereen die met medicijnen te maken heeft. Denk aan praktisch advies voor het optimaliseren van medicatieprocessen in de zorg, aan leermateriaal voor het Farmacotherapeutisch Overleg (FTO) tussen huisartsen en apothekers en aan het geven van objectieve voorlichting over nieuwe geneesmiddelen. Het IVM heeft ook ruime ervaring met grote implementatietrajecten. Bijvoorbeeld met het landelijk implementeren van de stopbrief ‘Stoppen met benzodiazepinen’ onder huisartsen, het uitgestelde (antibiotica)recept, implementatie van diverse polyfarmacietrajecten en van medicatiebeoordeling in verpleeghuizen. Bij het IVM werken artsen, apothekers, andere medische professionals en experts op het gebied van medicatieprocessen.

Lees meer over het IVM

Menno van Woerkom is projectleider en trainer van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik. Hij studeerde geneeskunde in Leiden en deed een vrij doctoraal Beleid en management van de gezondheidszorg. Hij leidde implementatieprogramma’s op het gebied van duurzame farmacie, antimicrobial stewardship in de varkensvleesindustrie, farmacoketenzorg, apotheekservicepunten en trombosediensten. Hij geeft trainingen en seminars op het gebied van medicatiebeoordeling, apotheekbaliecommunicatie en beïnvloeding door de farmaceutische industrie. Voor de WHO organiseerde hij samen met Liset van Dijk (Nivel) een aantal maal de WHO study tour Rational use of medicines.

SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy

SIR is een expertisecentrum voor de farmaceutische zorgpraktijk en beleid met toegewijde professionals die zich inzetten om veilig en effectief gebruik van geneesmiddelen te bevorderen.

www.sirstevenshof.nl

Caroline van de Steeg begon haar loopbaan in 2000 als tweede apotheker in Apotheek Veldhuizen in Ede. Daar heeft ze samen met de andere Edese apotheken en hun teams verschillende zorgvernieuwingen geïmplementeerd. In 2011 promoveerde ze aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het implementeren van farmaceutische patiëntenzorg in openbare apotheken. Sinds 2012 werkt ze bij SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy. Daar heeft ze onder andere de FRIS Masterclass Diabetes ontwikkeld, waarin deelnemers zelf gekozen aanbevelingen uit de KNMP Richtlijn Diabetes implementeerden, heeft ze apotheken van Connecting Care ondersteund bij het uitvoeren en registreren van therapietrouw monitoring en ontslagbegeleiding en is ze betrokken bij de implementatie en evaluatie van Farmabuddyzorg in stadsregio Breda.

Make-It heeft veel te danken aan de volgende oud-leden van het consortium:

Dr. Ellen Koster was tot december 2022 betrokken bij het consortium vanuit de Universiteit Utrecht. Haar werkzaamheden worden overgenomen door de andere Make-It leden, tot een vervanger is gevonden.

Stijn Hogervorst was tot november 2022 betrokken bij het consortium vanuit de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn werkzaamheden zijn overgenomen door Daniëlle Eikelboom.

Prof. dr. Marcel Bouvy was tot september 2022 betrokken bij het consortium vanuit de Universiteit Utrecht.

Dr. Hanneke Zwikker was tot januari 2022 betrokken bij het consortium vanuit het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door Menno Woerkom.

Prof. dr. Marijn de Bruin was tot maart 2020 betrokken bij het consortium vanuit IQ healthcare / RadboudUMC