Veelgestelde vragen

FAQs voor ZonMw nieuwsbrief

In deze ronde bedoelen we met een proeftuin een lokaal of regionaal multidisciplinair (bestaand) samenwerkingsverband geconcentreerd op de zorg rondom de patiënt. Voorwaarde is dat er aantoonbaar draagvlak is onder lokale zorgverleners voor deelname aan de proeftuin. Projecten waarbij de inzet is om een interventie door heel Nederland (op verschillende locaties verspreid over het land) te implementeren is dus niet geschikt.

De hoofdaanvrager is de contactpersoon voor ZonMw tijdens het aanvraagproces en (eind)verantwoordelijk voor de subsidieaanvraag. De hoofdaanvrager kan tevens ook projectleider van de proeftuin zijn. Academische instellingen en/of onderzoeksinstituten kunnen geen hoofdaanvrager of projectleider zijn. 

De projectleider is een persoon met aantoonbare competenties om een project te leiden (aantoonbaar op basis van eerdere ervaring) die een substantieel aantal uren vrij maakt voor het leiden van het project. Daarnaast neemt de projectleider deel aan begeleidings-, scholings- en intervisieactiviteiten van het Make-It consortium. In de begroting kan het aantal uren dat de projectleider vrijmaakt voor het begeleiden van het project alsmede voor deelname aan activiteiten van het Make-It consortium worden opgenomen.

Binnen de projectgroep is aantoonbare ervaring met (implementatie van) praktijkgerichte projecten door de zorgketen heen, waarin thuiswonende patiënten centraal staan. Daarnaast is er een aanspreekpunt/trekker met voldoende tijd voor het project en deelname aan begeleidings-, scholings- en intervisieactiviteiten van het Make-It consortium. Tevens beschikt de projectgroep over een relevant netwerk in de beoogde setting van de proeftuin waaronder lopende contacten of samenwerking met partners voor de uitvoering van een proeftuin.

Er zijn geen beperkingen t.a.v. de grootte van de projectgroep. Echter, bij het indienen van de subsidieaanvraag in Projectnet zijn maximaal 10 velden beschikbaar. Indien de projectgroep uit meer dan 10 leden bestaat, kan dit in het aanvraagformulier aangegeven worden.

Het gaat in deze ronde om interventies gericht op ondersteuning van therapietrouw bij thuiswonende patiënten, die relatief eenvoudig implementeerbaar zijn in de klinische praktijk. Daarbij is het uitgangspunt dat het moet gaan om interventies die betrekking hebben op een relatief groot probleem binnen de eerstelijnszorg. De focus ligt op implementatie van bestaande, effectieve interventies. De ontwikkeling of evaluatie van nieuwe interventies op het gebied van therapietrouw vallen buiten deze subsidieoproep. Alleen interventies waarvan de effectiviteit (bij voorkeur in de Nederlandse setting) bewezen is, komen hiervoor in aanmerking. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van bestaande interventies die te vinden zijn op www.interventienet.nl en deze interventies aan te passen aan de specifieke setting. Voor bestaande interventies die niet op interventienet staan, maar waar wel bewijs van effectiviteit voor is, kan contact opgenomen worden met het Make-It consortium. Het Make-It consortium zal advies geven of de interventie passend is binnen de subsidieoproep (make-it@nivel.nl).

De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 januari 2020 om 14.00u. De projectideeën zullen aan de hand van de criteria in de oproeptekst worden beoordeeld. De projectaanvragers van de 6 meest relevante projectideeën krijgen de mogelijkheid het idee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag.  Indien er een positief besluit is ontvangen (na 21 februari 2020) van ZonMw voor het uitwerken van het projectidee tot een complete aanvraag, worden proeftuinen uitgenodigd om deel te nemen aan een workshop “aanvraag schrijven” (2 en/of 11 maart 2020 in Utrecht). Daarnaast reviewen twee leden van het Make-It consortium begin april de concept aanvraag en geven zij feedback aan de aanvrager. Make-It leden zijn gedurende het schrijfproces beschikbaar voor beantwoording van (dringende) vragen. Daarnaast zal tijdens het proces op de Make-It website informatie komen met verwijzing naar relevante literatuur en tips voor het schrijven van een subsidieaanvraag. 

Tijdens het project worden proeftuinen begeleid bij de implementatie van de interventie en de evaluatie van de effecten. Iedere proeftuin heeft een contactpersoon en krijgt een aantal uren advies vanuit het Make-It consortium. In overleg kan afgestemd worden waar op welk moment behoefte aan is. Hierbij kan gedacht worden aan ondersteuning bij het opstellen van een projectplan, training om de interventie uit te kunnen voeren, training om het effect van de interventie te kunnen evalueren, richtlijnen voor het meten van uitkomsten, advies omtrent de keuze van uitkomstmaten en geschikte meetinstrumenten. Daarnaast wordt ondersteuning geboden in bijvoorbeeld het opstellen van (online) vragenlijsten.

Het traject bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt een vooraanmelding (projectidee) gevraagd waarin een korte schets van de beoogde proeftuin en het uitvoerende samenwerkingsverband wordt weergegeven. De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 januari 2020 om 14.00u. Uitsluitend projectideeën die voldoen aan de randvoorwaarden en procedurele voorwaarden worden in behandeling genomen. De projectaanvragers van de 6 meest relevante projectideeën krijgen de mogelijkheid het idee uit te werken tot een volledige subsidieaanvraag. ZonMw is verantwoordelijk voor de selectie van de proeftuinen en wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke commissie. 

De 6 hoofdaanvragers die een positief besluit hebben ontvangen van ZonMw worden verzocht het projectidee tot een complete aanvraag uit te werken (fase 2). De uitgewerkte aanvraag bevat onder andere een plan van aanpak, de betrokken partijen, disseminatie en een uitgewerkte begroting. Maximaal vier uitgewerkte aanvragen zullen subsidie ontvangen in deze ronde. Per proeftuin is maximaal 200.000 euro beschikbaar, voor een looptijd van 2 jaar.

Informatie over de procedure rondom het aanvragen (projectidee en uitgewerkte aanvraag) staat beschreven op de website van ZonMw. Voor vragen kunt u contact opnemen met: Inge Daemen (senior programmamanager), te bereiken via het GGG-secretariaat: 070 349 54 64 of geneesmiddelen@zonmw.nl

De Make-It website (www.makeitconsortium.nl) bevat ook informatie voor (potentiele) proeftuinen. Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met leden van het Make-It consortium via make-it@nivel.nl

Bestaande effectieve therapietrouw interventies kunnen gevonden worden op www.interventienet.nl