Uitleg over subsidieronde​​

ZonMw richt zich met de STIP ronde (Stimulering Toepassing In de Praktijk) van het programma Goed Gebruik Geneesmiddelen op de inzet van laagdrempelige en bewezen effectieve werkwijzen, door proeftuinen, gericht op het verbeteren van de therapietrouw van thuiswonende patiënten. De nadruk ligt hierbij op relatief eenvoudige oplossingen (interventies) ter ondersteuning van goed gebruik van geneesmiddelen, die eenvoudig implementeerbaar zijn in de dagelijkse praktijk. De subsidieoproep voor de STIP Ronde Therapietrouw proeftuinen staat open vanaf 14 november 2019. 

In de eerste ronde zullen er uiteindelijk door de ZonMw STIP beoordelingscommissie maximaal vier projecten geselecteerd worden die voldoen aan de vereisten zoals beschreven in de bijlage bij de subsidieoproep. Op een later moment wordt een tweede ronde opengesteld voor nogmaals maximaal vier projecten. De projecten worden intensief begeleid door het Make-It consortium. Dit consortium begeleidt aanvragers vanaf de projectidee-fase tot aan de afronding, ontwikkelt het instrumentarium en ondersteunt de proeftuinen bij evaluatie en het verder verspreiden van de opgedane kennis. ZonMw wil dat andere regio’s dergelijke initiatieven na afloop van het project sneller kunnen invoeren met behulp van de opgedane kennis in dit project. 

Wie kan een project aanvragen?

Projecten kunnen aangevraagd worden door (de projectleider van) een proeftuin. Proeftuinen zijn multidisciplinaire samenwerkingsverbanden in een wijk of beperkte regio (bijvoorbeeld enkele huisartspraktijken, enkele apotheken, thuiszorg en ziekenhuis) die een therapietrouw-interventie gericht op thuiswonende patiënten, die haar nut bewezen heeft, willen invoeren én willen onderzoeken hoe de implementatie van zo’n interventie het beste uitgevoerd kan worden. Het gaat in deze eerste ronde om al (bijna) bestaande samenwerkingsverbanden die een koploper positie kunnen innemen, waarbij patiëntenorganisaties, gezondheidscentra, apothekers, huisartsen, praktijkondersteuners, thuiszorg en/of ziekenhuizen betrokken zijn. De proeftuinen hebben hun basis in de praktijk, de hoofdaanvrager en projectleider kunnen daarom niet afkomstig zijn uit een academische instelling of onderzoeksinstituut. Leden van het Make-It consortium kunnen geen lid zijn van de projectgroep.

Wat is de procedure?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dienen proeftuinen een aanvraag in te dienen. Het traject bestaat uit twee fases. In fase 1 wordt een vooraanmelding (projectidee) ingediend met daarin een korte schets van de proeftuin inclusief het uitvoerende samenwerkingsverband. Ook geeft u een eerste schets van de interventie (beoogde setting, welke partijen te betrekken) en de haalbaarheid. De deadline voor indiening van een projectidee is 14 januari 2020. De ZonMw STIP-commissie beoordeelt de projectideeën, zonder referenten in te schakelen, op zowel programma-specifieke relevantiecriteria als op de algemene relevantie- en kwaliteitscriteria van ZonMw. Indieners ontvangen van ZonMw een besluit of het voorstel uitgewerkt mag worden in fase 2. In fase 2 wordt gevraagd een uitgewerkt voorstel in te dienen met een uitgebreide beschrijving van het plan van aanpak, de betrokken partijen, disseminatie en de begroting. De deadline voor de uitgewerkte aanvraag is 30 april 2020. Voor de beoordeling van de uitgewerkte aanvragen worden referenten benaderd. Het Make-It-consortium zal de geselecteerde projectideeën uit fase 1 begeleiden bij het uitwerken van de aanvraag. Ook worden proeftuinen die subsidie ontvangen tijdens de opzet en uitvoer van het project begeleid. Details rondom de procedure staan beschreven in de oproeptekst van ZonMw.  

Potentiële proeftuinen worden door leden van het Make-It consortium begeleid bij het uitwerken van hun project. In geval van toekenning van subsidie wordt de proeftuin ook begeleid bij het opzetten en uitvoeren van het project.